Vi sätter skolan, jobben och fritiden först!

Idag lämnade Socialdemokraterna i Karlskrona in sitt förslag till budget för 2024. Förslaget innehåller flera sin budget inför 2024.

Vår kommun står ekonomisk inför tuffa år. Precis som i de flesta kommuner och regioner tvingas även vi att ställa de där tuffa frågorna. Vad har vi råd med? Vilka saker kan vi välja bort och vilka verksamheter måste prioriteras?

SD-regeringen har aktivt valt att prioritera annat framför att ge sjukvården, skolan och äldreomsorgen de resurser som krävs. Detta drabbar även oss i Karlskrona. För oss är det viktigt att även i tuffa tider visa att vi tydligt prioriterar välfärden. I vårt förslag till budget väljer vi att satsa på jobben, skolan och fritiden, säger Sandra Bizzozero. (S)

 

Nedan har vi listat fem satsningar från vår budget som också skiljer sig från Karlskronaalliansens förslag till budget:

1 Gratis skolfrukost till högstadieelever.

Frukost i skolan är viktigare nu än någonsin. Vi vet att allt fler familjer har det riktigt tufft ekonomiskt och för oss socialdemokrater är det självklart att barnen inte ska betala priset för krisen.

Genom att erbjuda högstadieeleverna frukost i skolan så tror vi att kunskapsresultaten kommer att öka och eleverna får mer energi för att klara av hela skoldagen. Bättre resultat och mindre stök i klassrummen. Detta är en vinst för alla.

Inflationen har gjort att många familjer har det extra tufft och skolan vittnar om att det går åt mer mat än tidigare i våra skolkök. För oss är det självklart att vi måste göra allt vi kan för att underlätta alla barn och ungdomars skolgång och då tror vi att frukost kan göra stor skillnad.

2 Sommarjobbsgaranti till ungdomar.

Ingen ungdom ska börja sitt vuxna liv med arbetslöshet. Ett sommarjobb ökar möjligheterna till ett jobb i framtiden. Karlskrona har allt att vinna på att vi hjälper unga att få in en fot på arbetsmarknaden.

Karlskrona kommun erbjuder idag feriejobb till ungdomar mellan 16-17 år tillsammans med kommunen, föreningslivet och näringslivet. Vi kan dock se att de 400 platser som idag erbjuds inte räcker till. Över 700 ungdomar har sökt till de 400 platser som finns att tillgå. I vårt förslag till budet har vi lagt 2 miljoner kronor extra för att garantera att ingen ung blir utan feriejobb nästa sommar.

3 Mer pengar till Karlskronas föreningsliv.

Vi vet att våra föreningar gör stora insatser för att stärka folkhälsan, minska utanförskap och bidrar till sammanhållning i vårt samhälle. Föreningslivet är en grundbult i vår demokrati. Föreningslivet är mästare på att fånga in barn och ungdomar i en tidig ålder. De bidrar därför med en ovärderlig insats i samhället förebyggande arbete. Ideella krafter kan med små medel göra enormt stor skillnad för oss alla.

När det är tuffa ekonomiska tider behöver många familjer vända på varenda krona. När ett medlemskap i en förening och en träningsavgift står mot elräkningar och hyreskostnader tvingas barnfamiljer ofta prioritera bort idrott och fritid. Så ska det inte behöva vara. Vi gör därför en riktad satsning för att stärka barn och ungas möjlighet att delta i föreningslivet.

4 Bostadsstimulans för att få fart på bostadsbyggandet.

Karlskrona har alla möjligheter att öka takten i bostadsbyggandet, minska bostadssegregationen och göra det lättare för ungdomar att ta första steget till en egen bostad. Vi står inför ett stort behov av ökat bostadsbyggande för att kunna möta behovet av nya medarbetare inom kommunen och näringslivet. Detta kräver en strategisk samhällsplanering med bostäder, infrastruktur och samhällsservice. Det kräver också att vi orkar tänka långsiktigt och strävar mot ett gemensamt mål. Karlskrona behöver växa och få fler nya invånare. Vi vill redan nu påbörja byggandet av området Torstäva och först ut vill vi se en ny förskola.

Brister på bostäder får aldrig bli en bromskloss i vår kommuns utveckling. Därför avsätter vi  1 miljon kronor till bostadsstimulans.

5 I vår investeringsbudget finns Kulturhuset med.

Vi vill fortsätta arbetet med att bygga ett nytt kulturhus i Karlskrona och vi vill att hela stadsbiblioteket ska få plats i detta. I samband med skapandet av ett kulturtorg är det viktigt att även vårt konserthus rustas upp och anpassas för att möta dagens behov. Därför föreslår vi att det ska tas fram en långsiktig strategi för kulturell infrastruktur och utveckling av kulturen i kommunen och i vår investeringsbudget finns det avsatta pengar för ett kulturhus

Genom kulturen får vi hjälp att uttrycka våra åsikter och upptäcka nya tankar, idéer och perspektiv. Kultur ger oss människor även möjlighet att formulera drömmar, uttrycka känslor och skapa oss en identitet. Att skapa förutsättningar för kultur är att skapa förutsättningar för ett levande och demokratiskt samhälle.

facebook Twitter Email