Företagarna rankar kommunen högt inom näringslivsservice

Företagare är allt nöjdare med kommunens service. Karlskronas Nöjd kundindex har ökat från 74 till 77 i SKR:s undersökning Insikt 2019 jämfört med 2018.

Karlskrona kommun har stadigt ökat Nöjd kundindex sedan undersökningen startade. I den senaste servicemätningen Insikt hamnar Karlskrona kommun på Nöjd kundindex (NKI) 77, riksgenomsnittet är 73. Karlskrona hamnar därmed på plats 38 av de 188 kommuner som deltagit i undersökningen.

I en jämförelse med kommuner i Sverige med fler än 40 000 invånare placerar sig Karlskrona kommun på en nionde plats av de 73 kommunerna i undersökningen.

– Det är väldigt roligt att företagarna ger ett så bra betyg åt Karlskrona kommun. Det visar att vårt arbete med att utveckla företagsservicen ger resultat och gynnar företagsklimatet i Karlskrona, säger kommunstyrelsens ordförande Sandra Bizzozero.

Den 22 april offentliggjordes 2019 års Nöjd kundindex (NKI) i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rapport Öppna jämförelser företagsklimat. Mätningen är en viktig del i Karlskrona kommuns arbete med företagsklimatet eftersom den mäter upplevelsen hos företag som varit i kontakt med kommunens myndighetsutövning.

Cirka 34 000 företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Karlskrona fortsätter att vara med i undersökningen även 2020.

facebook Twitter Email