Framåt tillsammans för Karlskrona

Karlskrona är en underbar plats att leva på. Vårt mål är att kombinera vår unika livsmiljö med en välfärd du kan lita på.

Läs om vår politik för Karlskrona

Framåt tillsammans för Karlskrona

Tillsammans för Karlskrona!

Karlskrona är en fantastisk kommun att leva, bo och växa i. Det byggs fler bostäder, fler människor flyttar hit och arbetslösheten minskar. Men vi ser också att klyftorna i samhället ökar. Så behöver det inte vara. Vi är redo att fortsätta ta ansvar för hela Karlskronas utveckling. Alla som kan ska jobba. Vartenda barn ska lyckas i skolan och kunna nå sina drömmar. Vi ska ha en trygg välfärd som går att lita på. Karlskrona stärks när alla är med och bidrar. I vårt samhälle tar vi hand om varandra. Vi vill se ett starkt Karlskrona där vi möter utmaningar och kriser tillsammans, inte var och en för sig. Det är viktigare än att sänka skatten!

Våra fem viktigaste vallöften:

1.   Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden:

Ordning och reda i välfärden är en förutsättning för ett samhälle som håller ihop. Våra gemensamma resurser ska gå till vården, skolan och omsorgen, inte till vinster i riskkapitalbolag.

2.     Ökad trygghet för vanligt folk:

Ett tryggt samhälle behöver fler jobb och tryggare anställningar. Frågorna på våra samhällsproblem har inte bara ett svar – utan kräver ett helhetsgrepp. Vi behöver bekämpa brotten och brottens orsaker. Vi behöver en stark välfärd som finns där för människor när vi behöver den och vi vill se ökad trygghet i våra bostadsområden och i det offentliga rummet.

3.     Vända på varje sten för att bryta segregationen:

För att bygga ett starkt Karlskrona som håller ihop kärvs det att vi minskar klyftorna i samhället. En skola som ger alla barn verktygen att lyckas uppnå målen, jobb med en lön som går att leva på, fler bostäder som alla har möjlighet att bo i och bättre förutsättningar med samhällsservice även utanför tätorterna. Hela kommunen ska leva.

4.     Ett mer jämlikt och jämställt samhälle som håller ihop.

För oss är jämlikheten en av demokratins viktigaste förutsättningar. Det handlar om alla människors lika värde och det måste omsättas i praktisk handling. Vi vill ha ett samhälle där varje människa har goda och likvärdiga förutsättningar att forma sitt eget liv och sin framtid.

5.     Skapa fler jobb genom den gröna omställningen

En aktiv politik för grön omställning är politik för framtidens jobb. Genom att investera i klimatvänlig teknik, energiproduktion och industri så stärker vi företagens konkurrenskraft. Det skapar jobb och det skapar intäkter för kommunen.

 

Tillsammans för Karlskrona.

Socialdemokratin är den centrala kraften i vårt svenska samhälle sedan innan demokrati infördes i Sverige. Socialdemokratin har varit den drivande kraften för rättvisa och samhällsförändring genom vår moderna historia. Socialdemokratin är fortsatt den kraft och rörelse som kräver att vårt samhälle ska vara till för oss alla, inte bara de som har pengar, utbildning och bakgrund som ger dem förutsättningar att utvecklas. Vi vill fortsätta att bygga vår kommun ännu bättre och vi har flera tankar och idéer på hur vi tror att samhället utvecklas bäst. Lite om våra visioner och mål kommer du att kunna läsa om i det här programmet. Vår politik utgår alltid ifrån att göra samhället mer jämlikt och mer jämställt. Vi vill ha trygghet där vi bor och ordning och reda på arbetsmarknaden. För det krävs investeringar i hela samhället, med schyssta arbetsvillkor, bättre arbetsmiljö och en pension som går att leva på. Vi är brett parti med stor erfarenhet av att styra och leda kommunen med ansvar för både nuvarande och kommande generationer.

Sandra Bizzozero

Oppositionsråd, Karlskrona Kommun.

 

JOBB OCH TILLVÄXT FÖR FRAMTIDSTRO.

 

Alla som kan ska jobba – en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Jobben är grunden för Karlskronas välfärd, tillväxt och människors personliga utveckling. Utbildning och jobb är nyckeln till integration och gemsanskap i ett samhälle. Därför är det högst prioriterat för oss att alla som kan ska jobba. Vi vill att samhället ska ge alla människor verktyg och möjligheter till jobb och sysselsättning. Ett jobb är inte bara en rättighet, det är också en skyldighet. Det är genom jobb, utbildning och sysselsättning som vi får vårt samhälle att hålla ihop. I vårt Karlskrona ställer vi krav på varandra och hjälps åt när det behövs. I vårt Karlskrona går också schyssta villkor och konkurrenskraft hand i hand. Vi vill aktivt arbeta för att minska det utanförskap som arbetslöshet ofta innebär. Vi vill se en kommun där alla går till jobbet, tar ansvar för vårt samhälle och känner trygghet och framtidstro. Ingen ungdom ska börja sitt vuxna liv med arbetslöshet, det är förödande för individen och för samhället. Vi vill också fortsätta att erbjuda människor kompetenshöjning, yrkesbyten, möjlighet att studera även i vuxen ålder.

Näringsliv och företagande

Karlskrona är idag en allt mer attraktiv kommun för nya etableringar och investeringar. Vi vet att fler företag och ett bättre näringslivsklimat innebär fler arbetstillfällen som i sin tur ger oss en bättre välfärd.

En av våra viktigaste prioriteringar handlar om att skapa nya jobb och pressa ner arbetslösheten. För att få fler företag att vilja etablera sig och satsa i Karlskrona krävs det att vi har tillgång till mark, därför är det av yttersta vikt att kommunen tillgodoser de behov som näringslivet efterfrågar. Vi ser idag att kompetensförsörjningen är ett stort hinder för utvecklingen i vår kommun. Därför vill v blir bättre på att anpassa utbudet av utbildningar så att de matchar behoven som finns på arbetsmarknaden. Vi tror på samarbete och att det leder oss mot framtiden. Karlskrona har ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv. I Karlskrona ska vi fortsätta att skapa framtidens jobb och fortsätta att driva på den gröna omställningen så att tillväxten ökar. Detta kräver att vi förbättrar tillgången till billig grön energi. Karlskrona ska vara ledande i tillväxtarbetet i regionen. En av våra största styrkor är närheten till havet. Vi står för innovation och framtidens lösningar för att klara de samhällsutmaningar vi står inför. Genom nära samarbete med näringsliv och Blekinge tekniska högskola har vi en unik miljö och förutsättningar att stärka vår attraktionskraft inom området marin teknik. Digitaliseringen skapar nya möjligheter och alla ska kunna ha nytta av den. I vårt Karlskrona konkurrerar vi med kvalitet och kunskap, inte med sänkta löner och sämre arbetsvillkor. Vi vill att det ska finnas krav på svenska kollektivavtal vid all offentlig upphandling.

Levande landsbygd och skärgård

Landsbygden och skärgården är en stor och viktig tillgång för vår kommun. Många av våra invånare bor och verkar inte i de centrala delarna av vår kommun och flera arbetstillfällen finns utanför centrum. Många av våra småföretagare finns i våra ytterområden. Potentialen och utvecklingsmöjligheterna på landsbygden är stora och i takt med att allt fler hushåll har tillgång till fiber underlättar möjligheterna att bo och arbeta utanför stadskärnan. För oss är det självklart att hela kommunen ska leva och utvecklas. Därför vill vi fortsätta att utveckla såväl landsbygden som skärgården med god tillgång till samhällsservice även på de mindre orterna. Det ska finnas förskolor och skolor på våra små orter. Pandemin har gjort att allt fler människor nu kan arbeta hemifrån antingen på heltid eller på deltid. Det gör att landsbygden får helt andra möjligheter att stärkas och byggas ut. Genom att planlägga ännu fler bostadsområden och se till att kommunal service skapas där människor bor tror vi att vi kan bättre förutsättningar för människor att bo även utanför tätorterna. Entreprenörskapet och småföretagandet på landsbygden är direkt avgörande för vår kommun. Vår stadskärna ligger på en ö och kan inte förtätas i all evighet, därför är det viktigt att vi vågar se möjligheterna med att investera på andra ställen än i de centrala delarna av kommunen. Därför vill vi verka för att kollektivtrafiken utökas med fler turer både på vardagar och på helger.

Karlskronas skärgård är unik och allt fler väljer idag att bosätta sig permanent på våra öar, inte minst Hasslö, Aspö, Sturkö och Senoren. Vi tror därför att det är helt rätt att satsa på att bygga ut kollektivtrafiken på havet för att underlätta pendlandet och stärka turismen i vår skärgård. Utöver detta vill vi se en fortsatt utveckling av våra hamnar för både ökad turism och för att främja företagsamheten.

Bostäder för hela livet

Bostadsmarknaden idag är ett av de tydligaste exemplen på hur segregationen ökar i samhället. Klyftan mellan de som kan och de som inte kan köpa en bostad ökar kraftigt. När det rådet brist på bostäder slår det alltid hårdast mot de som saknar kontakter eller inte har en tjock plånbok. Därför är det viktigt att vi fortsätter arbetet med att bygga fler och nya bostäder i blandade former. Vi behöver erbjuda både villatomter, bostadsrätter och hyresrätter i hela vår kommun. I vårt Karlskrona vill vi bygga hållbara bostäder som håller för framtiden. En bostad är en social rättighet och i vårt Karlskrona ska ingen vara hemlös. Därför vill vi att vårt kommunala bolag Karlskronahem fortsätter att bygga fler och nya hyresrätter, gärna utanför centrum så att vi underlättar för generationsväxlingar i andra boenden.

Infrastruktur för fler jobb

Om Karlskrona ska kunna fortsätta att utvecklas så krävs det en förbättrad infrastruktur. Vi behöver ha bättre och tätare kommunikationer som möjlighet för fler att kunna bo i Karlskrona och delvis jobba på andra ställen i vår region. Tillsammans med Kalmar och Växjö är vi en arbetsmarknadsregion på en halv miljon människor. Många av Karlskronas ungdomar pluggar dessutom på universitet i antingen i Växjö eller i Kalmar. Vi vill att man ska kunna bo i Karlskrona och samtidigt studera på annan ort. Då krävs det goda kommunikationer med möjlighet till stabil uppkoppling på såväl tåg som buss.

Hamnen på Verkö är en strategiskt viktig del för vår infrastruktur och vår kommunikation med andra länder kring Östersjön. Vi vill tillsammans med alla aktörer på Verkö fortsätta arbetet med att utveckla hamnen på Verkö till en nationell och internationell knutpunkt för transporter, turism och logistik.

VI SOCIALDEMOKRATER VILL:

 • Erbjuda goda förutsättningar för att lokalisera, etablera samt driva och utveckla företag i hela kommunen
 • I samarbete med arbetsmarknadens parter skapa utbildningar inom bristyrken för att underlätta kompetensförsörjningen.
 • Erbjuda sommarjobb till alla ungdomar mellan 16 och 18 år tillsammans med kommunen, föreningslivet och näringslivet så att alla ungdomar ges möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden.
 • Fortsätta bygga nya bostäder och tillgodose olika behov av bostäder.
 • Bostadsgaranti för unga – alla ungdomar ska kunna flytta hemifrån.
 • Bygga fler hyresrätter – framför allt på landsbygden och
 • Fortsätta satsa på utvecklingen av Verkö hamn för fler jobb, fler etableringar och nya förbindelser till omvärlden.
 • Utveckla arbetet med att göra Karlskrona till Östersjöns mötesplats.
 • Särskilt verka för att personer med funktionsvariationer bereds möjlighet till arbete.
 • Verka för fler villatomter i hela
 • Stärka vuxenutbildningen så att fler får möjlighet till
 • Verka för att öka antalet etableringar av företag och myndigheter i kommunen så att fler jobb skapas.
 • Bygga ut laddinfrastrukturen i hela kommunen så att fler kan välja att köra elbil.
 • Fortsätta arbetet med att göra Karlskrona till en ledande plats för Filmproduktion och skapande med rörlig media.
 • Utveckla den kommunala servicen på
 • Utveckla skärgårdstrafiken och verka för att utöka kollektivtrafiken på
 • Tillsammans med regionen utveckla lovkorten för

 

GRÖN OMSTÄLLNING FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

 

 Vi vill och kommer ta oss an uppgiften att göra det vi kan för att minska konsekvenserna av klimatkrisen genom att modernisera Karlskrona och ställa om till en fossilfri kommun. Vi har goda förutsättningar att lyckas vara motorn i regionen för att ställa om samhället genom tekniken, kunnandet och viljan. En aktiv politik för grön omställning är också en politik för framtidens jobb. Genom att investera i klimatvänlig teknik och industri så stärker vi företagens konkurrenskraft. Vi vill att Karlskronas företag ska vara redo att sälja de innovationer som efterfrågas. Det skapar jobb och det skapar intäkter för kommunen. Vi vill göra det lönsamt för företagen att

VI SOCIALDEMOKRATER VILL:

 • Medverka till att flera miljövänliga energialternativ används.
 • Verka för    att    möjliggöra     havsbaserad    vindkraft utanför Blekingekusten i samexistens med försvarsmakten.
 • Minska miljöpåverkan vid kommunal planering och
 • Utveckla kommunens krisorganisation så att den är väl förberedd för olika former av krissituationer.
 • Karlskrona ska arbeta efter FN:s globala mål agenda Länk: Vårt arbete med Agenda 2030 och de globala målen – Svenska FN-förbundet
 • Införa en miljöbilpool i hela kommunen
 • Bygga mer i trä för minskad klimatpåverkan
 • Säkerställa tillgången till dricksvatten i hela kommunen
 • Skapa ett klimatneutralt transportcentrum för kommunen och det lokala näringslivet.
 • Minska matsvinnet i kommunens verksamheter
 • Verka för att öka andelen närodlad och ekologisk mat i kommunens verksamheter
 • Att all mat som serveras i kommunens verksamheter ska vara god och näringsrik samt följa livsmedelsverkets rekommendationer
 • Underlätta för lokala och regionala matproducenter att förmedla varor
 • Få ordentlig fart på återbruket så att vi får en mer hållbar konsumtion och en cirkulär ekonomi
 • Verka för att säkra energiförsörjning så att alla har råd att betala elräkningen

 

KUNSKAP GÖR KARLSKRONA STARKARE

 

Ett livslångt lärande är nyckel till människors utveckling. Vi vill se en högklassig utbildning och bildning som sträcker sig genom hela livet.

Utbildning ska komma alla Karlskronabor till del efter förutsättningar och egen förmåga, vara öppen och jämlikhet för alla. För oss spelar aktören ingen större roll, det viktigaste är att barnens bästa alltid är i främsta fokus. Att alla elever får rätt verktyg och möjligheter att nå sin fulla potential. Vinsten i skolan är barn som lyckas och klarar målen, inte aktieutdelning till ägarna. Utbildade och engagerade lärare och fler vuxna i skolan gynnar alla – både de som springer fort men också de som behöver en extra knuff i ryggen. Lärare ska ha tid och möjlighet att vara just lärare, inte drunkna i administrativa uppgifter. Många goda historier och framgångssagor börjar med en bra lärare. Bra lärare är, tillsammans med skolsköterskor, kuratorer, fritidsledare och andra vuxna i skolan, direkt avgörande för många barn och ungas möjligheter att nå kunskapskraven.

Förskolan

Det är i förskolan som grunden läggs för lärandet i livet. Förskolan ska vara en trygg, rolig och lärorik plats för alla barn. I förskolan får barnen möjlighet att lära sig genom att skapa, leka, utforska nya saker tillsammans med andra barn och personal. Förskolan ska väcka nyfikenhet, skapa trygghet och vara tillgänglig för alla. Förskolan ska finnas där för alla barn och föräldrar, oavsett om du jobbar kontorstider eller obekväma arbetstider. Tillgången till förskoleplatser är viktig för en ökad jämställdhet på arbetsmarknaden.

Grundskolan

Vi ska ha en skola med hög kvalitet och goda resultat där alla barn får möjlighet att utvecklas och nå sina drömmars mål. Skolans uppgift är rusta barnen för framtiden. Alla elever ska ha rätt till en bra utbildning, oavsett föräldrarnas ekonomiska eller sociala bakgrund. Därför kommer vi fortsatt sträva efter att erbjuda läxhjälp och stöd till de barn som av olika skäl behöver det. Ojämlikheten blir ofta som synligast i skolan och det visar sig också i betygen. För att ge elever likvärda möjligheter krävs det också att vi prioriterar resurserna rätt. Vi kommer alltid att prioritera investeringar i våra barn och ungdomars skolgång framför skattesänkningar. Vi kommer att införa gratis frukost till alla elever på våra skolor eftersom vi vet att alla inte får frukost hemma, andra har svårt för att äta direkt på morgonen och somliga kanske behöver lite extra energi av andra anledningar. Genom att erbjuda eleverna frukost i skolan tror vi att resultatet ökar och elever får mer energi för att klara av skoldagen.

Gymnasieskolan

Idag krävs det oftast minst en godkänd gymnasieutbildning för att få ett jobb. Därför är det extra viktigt att vi fångar upp elever som faller mellan stolarna eller hoppar av sin gymnasieutbildning. Vi vill fortsätta att utveckla våra gymnasieprogram med en bredd som gör det möjligt för alla elever att hitta något som passar deras mål och visioner. Vi vill se en nära koppling mellan våra gymnasieprogram och arbetsmarknaden och vi ser gärna att eleverna får möjlighet att lära sig om hur arbetsmarknaden fungerar genom att välkomna såväl fackliga organisationer som arbetsgivarorganisation till skolorna. Vi vill också pröva om det är möjligt att erbjuda samtliga elever som går omvårdnadsprogrammet möjlighet till att få körkort i sin utbildning eftersom det ofta krävs för att få jobb.

Vuxenutbildning

För att möta arbetsmarknadens behov är det viktigt att vi ger möjligheten att utbilda sig även i vuxen ålder. Vuxenutbildningen öppnar nya dörrar och möjligheter för såväl unga som äldre. Arbetsmarknaden kräver idag flexibilitet och det är inte många som jobbar på ett och samma jobb under hela sitt yrkesliv längre, därför är det självklart att vi som kommun satsar på kompetensutveckling, yrkesutbildning och möjlighet att ändra bana i yrkeslivet. Det livslånga lärandet och möjligheten till utbildning är nyckel till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människor personliga utveckling och frihet att forma sitt eget liv.

Högskolan/Blekinge Tekniska Högskola

För Karlskrona kommun är samverkan med Blekinge Tekniska Högskola viktig. När kraven på kunskap ökar på arbetsmarknaden behöver vi investera i utbildning så att fler människor kan ta de jobb som växer fram. Högskolor och universitet behöver finnas i hela landet för att möjliggöra för fler människor att studera vidare, stärka den regionala tillväxten och tillgodose arbetsmarknadens behov. Vår regionala BTH högskola håller hög kvalité och bidrar till nya innovationer och fler arbetstillfällen. Vi vill tillsammans med BTH driva på för att få hit fler utbildningar och bredda utbudet på vår regionala högskola. Genom nära samarbete med näringsliv och Blekinge tekniska högskola har vi en unik miljö och förutsättningar att stärka vår attraktionskraft inom området marin teknik.

VI SOCIALDEMOKRATER VILL:

 • Att alla elever ska kunna lämna skolan med fullständiga
 • Fortsätta att utveckla barnomsorg på obekväma
 • Införa en bostadsgaranti för alla elever som börjar studera i
 • Införa läxfria grundskolor så att barn inte ska behöva ta med sig jobbet hem.
 • Införa skolfrukost på kommunens samtliga
 • I samverkan med regionen satsa på barns psykiska och fysiska välmående genom mer resurser till elevhälsan.
 • Motverka mobbning i kommunens samtliga
 • Verka för att arbetsmarknadens parter bjuds in till skolorna så att alla elever får kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar.
 • Arbeta aktivt för att minska segregationen i
 • Utveckla och underlätta för människor att bo i Karlskrona och studera på annan ort genom lärcentra.
 • Fler vuxna i skolan för att öka tryggheten för
 • Minska barngrupperna i förskolan.
 • Skolmaten ska hålla hög kvalité med god och näringsrik

 

KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA

 

Föreningsliv och civilsamhälle

Aktiva folkrörelser och föreningar bidrar till att utveckla vårt samhälle och stärker Karlskrona. Vi vill se ett starkt civilsamhälle där alla ges möjlighet att engagera sig. En viktig byggsten i vårt samhälle grundar sig på en tilltro till invånarnas engagemang och respekt för deras självständiga förmåga att organisera sig. I föreningslivet möts olika åsikter och bidrar till ett mer demokratiskt och öppet samhälle. Genom föreningsliv och civilsamhället får många människor en plattform av förverkliga sig själv på. Vi vill fortsätta att stärka föreningarna i vår kommun för det bidrar till ett rikare liv för oss alla.

Barn och ungdomar

Alla barn och unga ska ha rätt att få delta i ett rikt föreningsliv oavsett föräldrarnas inkomst. I vårt prylotek i Lyckeby kan man låna idrotts och fritidsartiklar vilket gör det enklare för alla att kunna vara med och prova på olika idrotter. Vi ser med en oro att många unga har lämnat idrotten under pandemin, därför är det viktigt att vi kraftsamlar för att få tillbaka dem. För oss är det självklart att kämpa för ett föreningsliv utan fördomar och diskriminering så att alla kan växa och utvecklas i en trygg miljö där idrottandet bygger på lust och glädje. Det viktigaste är att det ska vara roligt att träna, tävla och röra på sig – idrotten ska få barn och ungdomar att må bra i kropp och själ. Vi vill också möta ungdomarnas efterfrågan på fler mötesplatser som är anpassade för deras intressen, exempelvis genom en fritidsgård för motorburen ungdom och erbjuda mötesplatser för ungdomar som är intresserade av e-sport.

Seniorer

Det är aldrig för sent att börja träna. Många studier visar att äldre som idrottar mår bättre och får en ökad livsglädje. Konditionen ökar i takt med träningen och musklerna stärks. Risken för sjukdomar, skador och fallolyckor minskar. Det finns också studier som visar att det går att minska risken för demens om man har en sund livsstil. Där ingår bland annat pulshöjande träning, sund kost och ett socialt liv. Dessa hälsovinster leder också till att samhällets vårdkostnader för den här gruppen blir mindre. Idrotten erbjuder också ett socialt umgänge som äldre människor av naturliga skäl har svårt att bibehålla. Vi vill genomföra en satsning på idrott och friluftsliv för äldre och öka stödet till frivilligorganisationer. Så kan fler aktiviteter anordnas, till exempel matlag, promenader, konserter, sommarkollo för äldre och studiecirklar. Vi vill permanenta satsningen på fria resor inom kollektivtrafiken för seniorer.

Idrott

En stark idrottsrörelse är en unik och viktig del av det svenska samhället och bidrar till att skapa en bättre och tryggare kommun. Var tredje vuxen i Sverige är medlem i en idrotts eller friluftsorganisation. De ideella krafterna gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera våra

Friluftsliv

Tillgång till skog, parker, natur och bad har stor betydelse för människors välbefinnande och hälsa. Vi har sett att allt fler Karlskronabor ger sig ut i vår vackra natur och detta gynnar den samlade folkhälsan. Friluftsliv bidrar också till att människors fysiska och mentala hälsa stärks, det stimulerar barns motoriska och kreativa utveckling. Det förbättrar också tätorternas miljö, gynnar turismen och ökar den lokal handel. Parker och grönområden erbjuder arenor för möten mellan olika grupper och generationer samt ger möjlighet till motion och spontanidrott. En del i det rörliga friluftslivet är tillgången till skärgården och landsbygden. Här vill vi fortsätta att utveckla tillgången och möjligheten för alla att kunna ta sig ut i skog och mark, bland annat genom att bygga fler grillplatser och vindskydd.

Kulturliv

Att fritt få uttrycka sina åsikter i musik, sång, lyrik, bild, skrift, etc. eller via nya former såsom digital media är viktiga rättigheter. Kulturen har alltid varit en viktig del av den socialdemokratiska politiken. Mångfald och demokratisk värdegrund är ledstjärna i vår kulturpolitik. Kulturen är en del av välfärden – därför är det självklart att alla, oberoende av inkomst, ska kunna ta del av och vara delaktig i samhällets kulturutbud. Kulturen har ett egenvärde. Den konstnärliga friheten är en förutsättning för den kreativa processen och att garantera denna frihet är en av politikens viktigaste uppgifter. Kulturen tillför människan unika värden, ger perspektiv på och förståelse för det egna livet och omvärlden. På så sätt bidrar kulturen till både individers och samhällens utveckling. Därför är det professionella kulturlivet, de utövande konstnärerna och civilsamhället så viktiga. Musik och kulturundervisningen ska vara öppen och tillgänglig för

VI SOCIALDEMOKRATER VILL:

 • Utöka skärgårds och landsbygdsmiljonerna från 2 till 3
 • Fortsätta erbjuda lovaktiviteter för att alla barn har rätt till en rolig och utvecklande fritid.
 • Att tjejer och killar kan utöva idrott på lika villkor
 • Öka samarbetet med föreningarna för att erbjuda alla barn och ungdomar fler prova-på-aktiviteter.
 • Rusta upp    fler   idrottsplatser    och   anläggningar    för   att möta föreningslivets behov.
 • Utveckla arbetet med bibliotekets mobila enhet för att tillgängliggöra biblioteken för fler av kommunens invånare.
 • Bygga fler vindskydd och grillplatser på olika ställen i kommunen för att främja friluftslivet och upprusta våra vandringsleder.
 • Verka för att det byggs ett kallbadhus i kommunen
 • Bygga fler utegym och spontanidrottsplatser för att främja folkhälsan och minska segregationen.
 • Bygga en ny kulturskola med ändamålsenliga lokaler
 • Bygga broar som bygger ihop promenaden runt Dragsö, Långö och Centrum
 • Arbeta för att minska segregationen på kulturskolan genom att sänka avgifterna
 • Verka för att bygga en ny 50-meters simhall
 • Rusta upp Västra Mark för fotboll, friidrott och föreningsliv.
 • Utöka utbud och öppettider  på  vårt  Prylotek  samt utveckla verksamheten till fler områden.
 • Tillsammans med föreningslivet erbjuda gratis simskola till alla barn.

 

JÄMLIKHET OCH JÄMSTÄLLDHET.

 

Jämställdhet är framtiden

Vi är ett feministiskt parti eftersom vi anser att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter på livets alla områden. Ett jämställt samhälle ger ett tryggare Karlskrona. Diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning eller ålder ska motverkas på samhällets alla nivåer. Det är fortfarande kvinnor som tar huvudansvaret för hem och familj, kvinnor har fortfarande lägre löner än män och ges sämre möjligheter att utvecklas i arbetet. Osäkra och korta anställningar innebär mindre frihet och ökar risken för utsatthet. Därför måste bättre arbetsvillkor inom de kvinnodominerande yrkena vara en av politikens främsta uppgifter att åstadkomma. Våra gemensamma resurser ska aldrig gå till organisationer som kränker mänskliga rättigheter eller undergräver demokratin. Vi vill fortsätta att stärka arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor som är den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle.

Jämlikhet

För oss är jämlikheten en av demokratins viktigaste förutsättningar. Det handlar om alla människors lika värde och det måste omsättas i praktisk handling. Vi vill ha ett samhälle där varje människa har goda och likvärdiga förutsättningar att forma sitt eget liv och sin framtid. Detta måste genomsyra hela samhället och ställer krav på politiska beslut som syftar till att minska klyftorna i samhället. Ojämlika samhällen riskerar att bli samhällen med skarpare motsättningar där radikaliseringen och utanförskapet ökar. Vi vill ha ett Karlskrona som håller ihop där vi tar gemensamt ansvar för varandra och vår kommuns utveckling.

 

VI SOCIALDEMOKRATER VILL:

 • Bryta segregationen genom att skapa fler mötesplatser där människor med olika bakgrunder kan träffas.
 • Prioritera arbetet för att motverka hedersvåld och våld i nära relationer för att öka jämställdheten och tryggheten i vår kommun
 • Aktivt arbeta med att motverka diskriminering mot HBTQ+personer för att Karlskrona ska vara en kommun där du kan leva och bo tryggt, oavsett vem du är och vem du älskar.
 • Fortsätta arbetet med att göra Karlskrona till en modellkommun för jämställdhet.
 • Stärka det drogförebyggande arbetet och erbjuda möjligheter för den som vill ta sig ur ett missbruk.
 • Öka kunskapen   och   stärka   arbetet   med   suicidprevention    i kommunens verksamheter.
 • Öppna ett allaktivitetshus för att bryta den ofrivilliga ensamheten.
 • Öka öppettiderna på fritidsgårdarna.
 • Stärka arbetet med idrott för äldre tillsammans med föreningslivet och Region Blekinge.
 • Utveckla världsarvet för att locka fler turister till vår kommun.

 

 

EN VÄLFÄRD SOM GÅR ATT LITA PÅ.

Det är hög tid för ett välfärdslyft. Vi socialdemokrater kommer alltid att prioritera fler anställda i välfärden framför skattesänkningar. Flera tusen Karlskronabor arbetar dagligen i välfärden. Vi vill att välfärden i vår kommun ska bygga ett starkare samhälle och en tryggare kommun. Vi vill fortsätta utbilda och säkra trygga anställningar i vår kommun och att man får en lön som går att leva på. När vi Socialdemokrater är med och styr kommunen är det viktigt att vi som arbetsgivare agerar som förebilder kring arbetsmiljöfrågor och trygga anställningsförhållanden. För oss är det självklart de som jobbar får vara delaktiga vid schemaläggning, har rätt till återhämtning och möjlighet att påverka sin arbetsplats och arbetsmiljö. För att åstadkomma goda arbetsvillkor är det viktigt att lyssna på proffsen, det vill säga de anställda inom välfärden. Heltid ska vara norm för alla, även i upphandlade verksamheter. Vi vill också ha bort de delade turerna inom vård och omsorg för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill ta ytterligare steg för att alla arbeten som kräver det ska ha rätt till arbetsskor och kläder.

 VI SOCIALDEMOKRATER VILL:

 • Att all personal ska tala och förstå bra svenska.
 • Fortsätta att utveckla kommunens personal- och lönepolitik för att vara en attraktiv jämställd arbetsgivare.
 • Satsa på karriärutveckling för vår personal
 • Förbättra arbetsmiljön för anställda
 • Att vi har bra, kunniga och erfarna chefer i vår organisation

Plus våra löften i det personalpolitiska handlingsprogrammet som vi tagit fram tillsammans med LO-facket i Karlskrona och Kommunal Karlskrona.

facebook Twitter Email