Framåt tillsammans för Karlskrona

Karlskrona är en underbar plats att leva på. Vårt mål är att kombinera vår unika livsmiljö med en välfärd du kan lita på.

Läs om vår politik för Karlskrona

Framåt tillsammans för Karlskrona

Ett hållbart Karlskrona

 

I Karlskrona tar vi ansvar för vår framtid och vi vill skapa en hållbar utveckling. Det är något vi socialdemokrater har med oss i den politik vi för och i de förslag vi lägger. Vi vill att Karlskrona ska hålla ihop – oavsett om det handlar om den sociala, den ekonomiska eller den ekologiska hållbarheten. 

 

Ett ekologiskt hållbart Karlskrona

 

Hoten mot miljön blir hela tiden större och fler och det är något vi alla måste ta på allvar. I Karlskrona vill vi att det ska vara enkelt att leva klimatsmart. Det ska inte vara ett krångligare alternativ att göra det som är bäst för både människa och miljö. Det ska vara en självklarhet att kunskap om miljö och de miljöproblem vi står inför ska genomsyra hela kommunen.

Vi ska ta vårt ansvar och agera som goda förebilder gällande de byggnader som kommunen äger. Vi ska arbeta med energieffektivisering, ställa tuffa miljökrav på de upphandlingar vi gör och våra nybyggen ska vara klimatsmarta. Vi ska göra vad vi kan för att så många som möjligt väljer den klimatsmarta vägen – oavsett om det är att handla ekologisk mat, köra miljöbil, åka mer kollektivtrafik, cykla mer, källsortera bättre eller vad för val vi gör när vi köper hus. Socialdemokraternas Karlskrona värnar om både människa och miljö.

 • Det ska finnas odlingsytor i anslutning till kommunala verksamheter och offentliga platser, exempelvis förskolor och äldreboenden.
 • Det ska anläggas fler solceller i kommunen.
 • Andelen ekologiska varor i kommunala verksamheter ska öka.
 • Möjligheten till återvinning utökas, vi vill att det ska finnas fler återvinningsstationer.
 • Vi vill öka och utveckla användandet av takytor. Exempel på ökat användande är odlingsytor, solcellsanläggningar eller bygga lägenheter.
 • När kommunen anlägger parkeringsplatser ska laddningsstationer till elbilar ingå i planen och i möjligaste mån byggas. 

 

Ett socialt hållbart Karlskrona – en kommun för alla

 

Vi vill att alla människor i vår kommun ska ha samma möjligheter och förutsättningar att lyckas med sina liv. Det får inte spela någon roll var man bor, var man går i skolan eller vad för bakgrund man har.

Det ska kännas bra när man tänker på att ens barn växer upp i Karlskrona. Ingen ska behöva oroa sig över om skolan är tillräckligt bra eller om området där barnen växer upp kommer vara till deras förtjänst eller förlust. Man ska inte heller behöva känna oro över bostad, arbete, sjukvård eller om ens släktingar får det bra eller inte på äldre dagar. Socialdemokraterna vill att Karlskrona ska vara lika bra för alla – oavsett vem du är. Här ska du få växa, utvecklas, må bra och få vara en del av samhället.

 • Vi vill verka för att inga barn i kommunen ska riskera vräkning från sitt hem.
 • Att modellen ”huskurage” införs i Karlskrona kommuns fastigheter och lokaler.
 • Att det förebyggande arbetet mot våld i nära relationers prioriteras.
 • Vi ska vid en valseger tillsätta en kommission mot den lokala segregationen.
 • Vi vill stärka det förebyggande sociala arbetet.
 • Socialdemokraterna kommer att verka för ett behandlingshem för kvinnor med missbruksproblematik i Karlskrona kommun.
 • Att jämställdhet och jämlikhet ska genomsyra alla kommunens beslut.
 • Vi kommer att införa jämlikhets- och jämställdhetsbokslut i Karlskrona kommun.

 

Välfärd genom hela livet

 

Välfärden är och skall fortsätta vara en gemensam angelägenhet. Vi socialdemokrater tror på att tillsammans är det bästa och det enda sättet. Det får inte vara skillnad på vård och vård och inte heller skillnad på skola och skola – det är något vi socialdemokrater aldrig kan acceptera. Alla delar av livet är viktiga och alla ska vi känna trygghet i att samhället finns där när behov av olika slag uppstår.

För att det ska vara möjligt måste vi göra mer än vad som görs idag. Vi är redo att kavla upp ärmarna och jobba för en bättre trygghet för våra invånare. En trygg äldreomsorg ska vara en självklarhet. Att behöva vård och omsorg ska inte innebära att ens självbestämmande försvinner utan man ska ha rätt till förutsättningar och möjligheter att leva ett värdigt liv oavsett situation. Det ska inte spela någon roll om det handlar om ålderdom, sjukdom, funktionsvariation eller någon annan omständighet. Samhället ska leverera det som krävs oavsett. Det kommer vi aldrig kompromissa med.

Den psykiska ohälsan hos barn och unga har ökat över tid. Att bryta denna utveckling är en av våra största utmaningar. Det här är något som måste tas på största allvar. Vi kommer därför gemensamt i Blekinge att bygga ut omhändertagandet av barn och ungas psykiska ohälsa.

 

Skola – alla barn ska få samma grund att stå på

 

Något som vi heller aldrig kommer att kompromissa med är förskolan och skolan. Det ska vara en främjande, lärorik och trygg miljö för alla inblandade. Vi kan bättre. Och vi ska göra förskolan och skolan bättre om vi får ditt förtroende att styra Karlskrona kommun. Som samhälle, kommun och politiskt parti i ledning har vi ett ansvar att garantera att alla barn får samma chans i livet. Det är i skolan livet börjar och det är där drömmar ska födas. Därför är det en av de absolut viktigaste uppgifterna av de alla.

Alla barn, oavsett föräldrarnas bakgrund och livssituation, ska ha rätt att utvecklas och nå de kunskapsmål som sätts. Alla som går i skolan i Socialdemokraternas Karlskrona ska få må bra, uppmuntras och ges rätt verktyg för att nå dit de vill. För att nå en jämlik skola och ett jämlikt samhälle ser vi också normkritisk undervisning som något väldigt viktigt. Det bör vara obligatoriskt för det vinner både samhället och individerna på.

 • Vi kommer arbeta för en högre vuxennärvaro i Karlskronas skolor, förskolor och fritidshem.
 • Att lärare ska få vara lärare – administrationsbördan måste minska. Fler lärareassistenter som gör det enklare för lärare att utföra sitt arbete.
 • Vi vill att samtliga elever i Karlskrona kommun ska erbjudas läxhjälp på skoltid även i fortsättningen.
 • Vi kommer undersöka och se över möjligheten med läxfria skolor.
 • Vi vill utveckla en normkritisk sex- och samlevnadsundervisning i våra kommunala skolor.
 •  För oss är det självklart att kunskap om arbetsmarknadens parter ska ingå i utbildningen för högstadie- och gymnasieelever. Arbetsmarknadens parter ska bjudas in till skolorna.
 • Skolan ska vara en förebild när det kommer till modern digital teknik
 • Vi ger vallöftet fortsätta verka för att stärka elevhälsan.
 • Vi ska fortsätta arbetet för mindre barngrupper i förskolan.
 • Fortsätt utveckla och höja kvalitén på fritidshemmen.
 • Socialdemokraterna kommer att fortsätta utveckla kunskapscenter i hela Karlskrona. Vårt nästa steg blir Jämjö kunskapscenter (JKC) och Wämö kunskapscenter (WKC).
 • Vi ska införa porrfilter i skolan.
 • Vi vill fortsätta utveckla samarbeten mellan Karlskronas gymnasieskolor och vuxenutbildningar med näringsliv, fackliga organisationer och högskola.
 • I Socialdemokraternas Karlskrona säger vi nej till etablering av religiösa förskolor och friskolor.

 

En värdig seniorpolitik

 

Man kan givetvis bli gammal utan att behöva hjälp. Den gruppen pensionärer glöms alltför ofta bort trots att de är många. Samma gäller för dem, vi ska aldrig nöja oss med enbart det nödvändigaste. Det är en gemensam angelägenhet för oss alla, hela kommunen, att skapa bra livskvalité för äldre. Varje pensionär i Socialdemokraternas Karlskrona ska ges möjligheter och förutsättningar för ett innehållsrikt liv utifrån sina situationer, behov och intressen. Det ska vara roligt att leva i Karlskrona, oavsett ålder! Men framförallt så ska vi sträva efter en så jämlik ålderdom som möjligt. För att nå det måste vi bland annat ta den ökade psykiska ohälsan bland äldre på allvar.

 • Göra kollektivtrafiken i Karlskrona kommun gratis för pensionärer, 65 år och äldre, under lågtrafik.
 • Vi vill fortsätta arbetet att skapa fler bra bostäder för äldre i hela kommunen.
 • Vi vill utöka möjligheterna för att alla ska få ta del av fysisk aktivitet för att öka sin hälsa och sitt välbefinnande.
 • Socialdemokraterna vill arbeta för att skapa fler mötesplatser och aktiviteter för äldre invånare.

 

En trygg och givande äldreomsorg

 

Vi vill att alla ska känna sig trygga med att vi alltid kan leverera en bra och fungerande äldreomsorg. Men vi tycker inte att det räcker. Som äldre ska man ges reella möjligheter och förutsättningar att påverka både sin service och sitt liv. Vi vill inte fastna i ett läge där vi bara ger vård, för omsorgen är precis lika viktig. I vårt Karlskrona vill vi ge alla äldre ett innehållsrikt liv utifrån varje individs situation, behov och intressen. Vi bör aldrig nöja oss med det nödvändigaste.

 • Vi vill alltid sträva efter så hög kontinuitet i kontakten med brukare som möjligt. För oss är det viktigt med så låg omsättning på personal som ger omsorg som möjligt.
 • Vi vill se ett ökat samarbete mellan pensionärsorganisationer och Karlskrona kommun.
 • Vi kommer arbeta för att det ska finnas fler aktiviteter för äldre som bor på äldreboende och som får insatser från hemtjänsten.

 

Ett värdigt och tryggt liv även med funktionsvariationer

 

Personer med funktionsvariationer ska ha möjlighet att leva som andra invånare i så stor utsträckning som möjligt. Vi ska alltid sträva efter att underlätta deras liv och vardag så mycket det går. För oss är alla människor är lika mycket värda och varje individ ska respekteras och ses som en del av samhället.

 • Gruppboenden och anpassade boenden ska byggas i den takt de behövs.
 • Vi ska alltid sträva efter att förbättra tillgängligheten i hela Karlskrona kommun.
 • För oss socialdemokrater ska sysselsättningsinsatser och daglig verksamhet ständigt utvecklas.
 • Vi ser gärna att sysselsättningsinsatser och daglig verksamhet utvecklas tillsammans med det lokala föreningslivet och näringslivet.

 

Ett Karlskrona för alla

Kulturens Karlskrona

Ett levande kulturliv och en mångfald av röster är livsviktigt för ett modernt och demokratiskt samhälle. Karlskrona ska vara en plats i det nationella och internationella samtalet och detta vill vi nå i samverkan med andra kulturaktörer. I vår kommun ska kulturarbetare få en möjlighet att växa och leva på sin kultur. I vår grundsyn på kultur vet vi att alla människor ska ha rätt att både utöva och konsumera kultur för att växa som människa.

En invånares bostadsort eller ekonomiska förutsättningar ska inte vara en faktor som begränsar möjligheten att skapa eller uppleva kultur. Kulturskolan bär ett stort ansvar tillsammans med kulturföreningarna att ta Karlskrona in i framtiden och sätta vår kommun på kulturkartan. Karlskrona kommun måste ta ett större ansvar gällande kulturarbetarnas villkor i de fallen då kommunen är medarrangörer eller bidragsgivare.

Vi tror på de kulturaktörer som idag finns verksamma i Karlskrona och vi tror på de som ännu ej har påbörjat sin resa inom den kreativa näringen. Dessa kulturaktörer, tillsammans med vårt unika läge som världsarvsstad gör att vi faktiskt skulle kunna bli Sveriges kulturhuvudstad.

 • Socialdemokraterna vill inrätta en kulturbuss för hela kommunen.
 • Vårt mål är att utveckla en modern utomhusscen
 • Vi vill skapa fler platser på Kulturskolan och sträva efter en lägre avgift
 • Inrätta Kulturens dag i kommunens skolor
 • Under mandatperioden vill vi genomföra en kartläggning och inventering av kultur och föreningslokaler i hela kommunen.
 • Vi vill utveckla och sprida Sunnadalskolans modell ”Sunnateatern” i hela kommunen.
 • Vi kommer arbeta aktivt för en rättvisemärkt kultur i Karlskrona.
 • Vi föreslår att det ska tillsättas en öppen arbetsgrupp med målet att bli Sveriges Kulturhuvudstad 2030.
 • Vi socialdemokrater vill utveckla Wämöparken. Vårt mål är att skapa vårt egna ”Skansen”.

 

Idrottens och fritidens Karlskrona

 

Ett starkt civilsamhälle är en viktigt grund i det demokratiska samhället. Här möter de flesta av våra invånare demokrati i praktiken för första gången. Men föreningslivet har inte bara en demokratisk roll i samhället. En människa som rör på sig lever både ett friskare och längre liv. Genom att se idrotten och friluftslivet som en helhet skapar vi en bättre folkhälsa och på sikt en mer välmående befolkning. Vi behöver ett starkt föreningsliv i hela kommunen och främst på landsbygden där föreningar kan vara en drivande faktor att upprätthålla en högre livskvalitet.

Karlskrona kommun ska fortsätta att stötta de föreningar som idag är verksamma men även belysa och utreda den segregation som idag finns i föreningslivet. Segregationen är såväl en ekonomisk segregation som en könsmässig.

 • Vi ska verka för att det i nya detaljplaner alltid ingår olika typer av aktivitetsytor.
 • Vi vill starta upp ett fritidsaktivitets-bibliotek, Där man kan låna utrustning och material för träning och fritidsaktivitet.
 • Vi vill stötta föreningar för att skapa fler avgiftsfria fritidsaktiviteter för barn och unga.
 • Vi kommer lägga förslag om en ny parkour- samt skateboardpark i Karlskrona.
 • Ett vallöfte från Socialdemokraterna är fler fritidsgårdar för unga.
 • Vi vill utöka antalet spontanidrottsanläggningar i hela kommunen.
 • Vi vill verka för att det i dialog med föreningslivet skapas ytor och lokaler där olika idrotter och åsikter möts.

 

Cykelkommunen Karlskrona

 

Den långsiktiga målsättningen i Karlskrona kommun fram till år 2030 är att minst 30 procent av kommuninvånarna cyklar året runt till arbete eller skola, att minst 75 procent av invånarna tycker att Karlskrona är en bra cykelkommun och att risken att skadas i trafiken halveras. Det tycker vi socialdemokrater är fantastiskt. I Karlskrona kommun finns idag drygt tio mil cykelvägar, cykelbanor och cykelfält. Vi vill se en ökning av dessa och att fler och fler väljer cykeln före bilen.

 • Vi ska verka för cykelbanor till Jämjö, Sturkö, Hasslö, Fridlevstad och andra orter i kommunen. Vi vill att man ska cykla säkert i hela vår kommun.

 

Hela kommunen ska leva

 

Karlskrona ska vara tillgängligt för alla medborgare och vara planerat på ett sätt som möjliggör för alla att delta på lika villkor. Vi vill utveckla både landsbygden, kustbygden, skogsbygden, centrala Karlskrona och allt som ryms däremellan. Vi vill ha ett Karlskrona som håller ihop. Därför är det viktigt att inte stirra sig blind på de centralorter som idag finns i Karlskrona.

Det råder bostadsbrist i hela kommunen idag. Genom att planlägga nya bostadsområden samt att förse dessa med kommunal service skapas en möjlighet att växa i hela kommunen. Karlskrona är unikt med sin skärgård men även med sin skogsbygd. För att skapa en generationsväxling behövs såväl nya hyresrätter som villor i hela kommunen.

Vårt mål och strävan är att Karlskrona ska ha bäst livskvalité i hela landet.

 • Socialdemokraterna vill verka för en zon inom kollektivtrafiken i hela kommunen. Alternativt vill vi bygga parkeringsplatser där det finns tydliga zonbyten i kollektivtrafiken.
 • Vi går till val på löftet att inrätta fler pendelturer med båt för boende i skärgården.
 • Socialdemokraterna ska verka för att det byggs fler hyresrätter med rimliga hyror.
 • Vi vill satsa på Naturturismen.
 • Vi vill skapa Sveriges finaste strandpromenad runt Borgmästarfjärden
 • Socialdemokraterna vill skapa Kommunala servicepunkter på fler platser i Karlskrona.
 • Vi ska aktivt arbeta för bättre bussförbindelser i hela kommunen.
 • Vi vill fördubbla skärgårds- och landsbygdsmiljonen
 • Socialdemokraterna ska aktivt arbeta för att nya hyresrätter byggs i hela kommunen.
 • Alla i Karlskrona ska inkluderas i bredbandsutbyggnaden.
 • Verka för att alla gymnasieelever ska få gratis kollektivtrafik i Karlskrona, även efter skoltid.

 

Förebilden Karlskrona

 

Vi tycker det är viktigt att vara en förebild då vi tror att det genomsyrar kommunen på olika nivåer. Det vi kräver av andra måste vi även leva upp till själva. Därför ser vi också det utrymme som finns för förändring när det kommer till Karlskrona kommun som arbetsgivare. Det krävs både långsiktiga och kortsiktiga lösningar för att nå dit vi vill. Målet är självklart att alla som är anställda i Karlskrona kommun ska må bra på jobbet. Eftersom vi är en stor arbetsgivare ska vi alltid sträva efter att utvecklas och bli bättre. Vår målsättning är att alltid jobba för att arbetstagarna i Karlskrona ska ha ett hållbart arbetsliv.

 

 • Vi vill verka för att slopa karensdagen inom vård, skola och omsorg
 • Vi ger löftet att minst fem arbetsplatser under kommande mandatperiod ska få prova sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Försöket ska utvärderas.
 • Vi går till val på att inte sälja ut kommunal välfärd som idag bedrivs i egen regi. Vi tror på en utvecklad kommunal välfärd i egen regi.
 • Vi anser att stora förändringar som görs i kommunal verksamhet alltid skagöras i samråd med personalen.
 • Vi föreslår att det införs en pensions- och försäkringsstrateg som en service för alla anställda i Karlskrona kommun.
 • Socialdemokraterna kommer arbeta aktivt och kontinuerligt för att stärka kompetensen för samtlig anställd personal i Karlskrona kommun.
 • Vi vill utveckla och modernisera hjälpmedel inom vård och omsorg i samverkan med andra aktörer.
 • Vi ska arbeta för att stärka samverkan mellan alla kommunens förvaltningar och bolag.
 • Vi vill öka möjligheterna och förutsättningarna för yrkesväxling.
 • Det är ett vallöfte att fast anställd personal i förskolan ska ha rätt till arbetskläder.
 •  Fast anställd personal inom den kommunala hemtjänsten ska få arbetsskor. Vi vill i samråd med de privata hemtjänstföretagen att även deras personal har rätt till arbetsskor.

 

 Jobb & tillväxt

 

Karlskrona ska ha en aktiv och progressiv näringslivspolitik. Vi lever i en alltmer global värld och företagen i Karlskrona utsätts varje dag för nya utmaningar. För att uppnå en fungerande näringslivspolitik ska vi fortsätta att samarbeta med det lokala näringslivet och utveckla detta. Historiskt har Karlskrona lyckats bra med en samverkan mellan det offentliga, näringslivet, arbetsmarknadens parter och det akademiska på Blekinge Tekniska Högskola. Fyra utav fem nya arbeten startar i små och medelstora företag och finns i hela vår kommun. Inom det offentliga finns resurser som kan och ska underlätta för näringslivet i Karlskrona. Kommunen ska vara en servicepunkt ditt företag ska vilja vända sig till för att bolla tankar och få information om kommande trender eller beslut inom kommunen. Karlskrona ska nyttja den offentliga upphandlingen effektivt och rikta denna för att främst gynna företag inom kommunen eller för att få nya företag att etablera sig i Karlskrona.

 • Karlskrona kommun ska verka för att nya företag flyttar till eller startas upp inom kommunen.
 • Karlskrona Kommun ska aktivt arbeta för att etablerade företag ska växa i hela vår kommun.
 • Karlskrona kommun ska tillsammans med näringslivet och arbetsmarknadens parter utvärdera och stärka företagsklimatet.
 • Vi vill att Karlskrona kommun ska satsa på besöksnäringen. Vårt mål är att turismen stärks i hela vår kommun.
 • Socialdemokraterna kommer att verka för bildandet av ett lokalt valideringscentrum i Karlskrona.
 • Vi vill fortsätta att utveckla navigatorcentrum.

 

Karlskrona – Östersjöns mötesplats

 

Karlskrona är Sveriges port mot Europa. Genom vår placering har vi en närhet till Östersjön och våra grannländer. Verkligheten för oss i Karlskrona är att vi rent geografiskt är närmre Gdansk än Stockholm. För oss socialdemokrater är detta en fantastisk möjlighet. Vi ska ta en ledarroll i Östersjöregionen och göra Karlskrona till en av Östersjöns självklara mötesplatser.

 • Vi socialdemokrater kommer aktivt arbeta för att utveckla det vänortsutbyte Karlskrona har med länder runt östersjön.
 • Vi kommer arbeta för att Karlskrona kommun arbetar för skapandet av ett program där ungdomar möts i Östersjöregionen.
 • Vi vill tillsätta en Östersjökommission som tar fram förslag för att stärka samarbetet i Östersjöregionen.

 

 

 

facebook Twitter Email