Inblick i politiken

Hej partikamrater

Nu har vi nått halvvägs in i mandatperioden, att styra i minoritet är tufft. Men vi ska sträcka på oss för vi når bra resultat, det ser vi i delårsuppföljning som presenterades på kommunstyrelsen den 13 oktober.

  • Antalet elever med behörighet till gymnasiet ökar från 76,6 till 82,5 procent
  • Karlskronas niondeklassare är bland de bästa i landet när det gäller behörighet till gymnasiets samhäll, humaniora, ekonomi programmen
  • Examen i gymnasiet på 4år ligger vi bland de bästa
  • Karlskronas barn är bland de flitigaste boklånare i landet
  • 85-90 procent av brukarna inom äldreomsorgen upplever omvårdnaden som god
  • Kommunen har aldrig haft så många lärlingar i utbildning som nu och erfarenheten är att nästan alla går ut i jobb efter avslutad utbildning
  • Företagsklimatet har stärkts
  • 99 procent i Karlskrona Kommun får sin förskola i tid som de önskat

Vi kommer att starta en familjecentral i Kungsmarken tillsammans med Regionen. Den kommer att innehålla mödravård, barnhälsovård, öppen förskola, socialtjänst och TSI (tidiga samordnade insatser) ett arbete som är mellan förvaltningar i syfte efter barnets behov skapa stöd i tidigt skede. Detta görs tillsammans med region och andra samhällsfunktioner som kan vara berörda och viktigast efter barnets behov tillsammans med vårdnadshavare. I detta ärende ville såklart M och KD påhejade av SD återremittera för ytterligare försena detta viktiga beslut.

Behovet av förskola i Nättraby är stort 47 barn i dagsläget, vi har arbetat med detta sedan 2016. Det har varit olika förslag som varit som förslag i Kunskapsnämnden vid årsskiftet som förkastades av hela oppositionen. Vi hittade en ny väg att gå och ett bra förslag om att bygga förskola på Fasanstigen arbetades fram. Efter detta har boende på Fasanstigen reagerat genom att kalla till öppet möte för politiker, då började många partier svaja. Håkan Eriksson träffade några av de boende och då bestämdes att trafikmätning skulle göras och något bättre för lämning och hämtning. Resultatet var av mätningen lägre trafik i antal trots en uppräkning än vad som stod i Trafikverkets yttrande i handlingarna. Vid beslut på kommunstyrelsen bad Moderaterna om ajournering och fick då Miljöpartiet med sig. Detta innebär att ärendet skickas tillbaka för att se över alternativ plats och att förskolan i Nättraby inte kommer att stå klar hösten 2022.

R🌹siga  hälsningar

Sandra och Håkan

facebook Twitter Email